Artikkel

Abiturient – Kas tervishoiusektori probleeme leevendaks erameditsiini suuremas osakaalus kaasamine?

Üleüldine rahapuudus on Eesti tervishoiusüsteemi peamiseks probleemiks. Sellele lisaks muutub aina pakilisemaks puudus õdedest ja arstidest, samal ajal kui rahvastiku vananemise tõttu arstiabi vajavate inimeste arv kasvab. Probleemi  proovitakse lahendada, üritades kaasata tervishoidu suuremas osakaalus erarahastust. Kas see oleks probleemile sobivaks lahenduseks?

Erasektori suuremal kaasamisel tervishoiusüsteemi võetaks osa inimeste vajadustest enda kanda, mille tulemusena väheneks koormus riigihaiglatele ja lüheneksid järjekorrad eriarstide visiitidele. Erameditsiinist saaks abi otsida piisavat majanduslikku võimekust omav osa ühiskonnast, kelle asemel saaksid neid teenuseid endale mittevõimaldavad inimesed ravijärjekordades ette liikuda. Samuti võiks erameditsiini suurem osakaal ka konkurentsi tõsta, mille tõttu paraneksid üleüldised tervishoiutöötajate tingimused. Näiteks on erahaigla Fertilitas juht Ivo Saarma öelnud, et kui eratervishoiule rohkem võimalusi pakkuda, siis selle tagajärjel väheneksid selgelt järjekorrad ja paraneks kättesaadavus. Sellest tulenevalt võiks eratervishoiu suurem kaasamine tervishoiusüsteemi praegust olukorda parandada ja riigihaiglate koormust vähendada.

Erameditsiin on kättesaadav maksujõulisemale osale ühiskonnast, mistõttu suurendaks erasektorisse rohkem panustamine ebavõrdsust. See muudaks kvaliteetse, mugava ja kiire arstiabi vaid rikkamate luksuseks ja seega võiks käesolev olukord veelgi halveneda. Juba praegu on 14% Eesti rahvastikust tervisekindlustuseta, nende olukorra paneks erameditsiini suurem kaasamine veelgi ebavõrdsemasse seisu ja praegustest eesmärkidest liigutaks siis hoopiski kaugemale. Endine sotsiaal- ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles ERR arvamusartiklis, et erarahastuse suurem kaasamine tähendabki otseselt ebavõrdsuse süvendamist arstiabi kättesaadavuses. Seega soodustaks eratervishoiu suurem kaasamine ühiskonnas ebavõrdsust ja takistaks selle arengut tervikuna, kuna riigihaiglates jääks olukord võrdlemisi samaks ning praegustest eesmärkidest liigutaks hoopis kaugemale.

Lisanduvaks probleemiks eratervishoiu suuremal kaasamisel kujuneks ka tervishoiutöötajate lahkumine erasektorisse seal pakutavate kõrgemate palkade ja parema töökeskkonna tõttu. Sellest tulenevalt jääks juba niigi puuduolevaid arste ja õdesid riigihaiglatest veelgi vähemaks. Kasumile orienteeritud erahaiglad pakuvad teenuseid vaid osades valdkondades, mistõttu väheneks nende kättesaadavus riigihaiglates, sest paljud antud valdkondade töötajad suunduksid erameditsiini. Järjekordade lühenemine erahaiglate arvelt ei oleks aga kuigi mastaapne, sest seda jääks siiski takistama üleüldine aina suurenev tööjõupuudus. Tartu Ülikooli IT mõju-uuringute keskuse analüütik Andres Võrk tõi ERR uudistes välja, et arstidel on motivatsioon liikuda eratervishoidu seal pakutavate kõrgemate palkade tõttu, millest tulenevalt võib arstiabi solidaarses süsteemis osades valdkondades muutuda vähem kättesaadavaks. Seega põhjustaks eratervishoiu suurem kaasamine tööjõu voolu erameditsiini, mille tulemusena muutuks arstiabi osades valdkondades vähem kättesaadavamaks.

Järeldada saab, et erameditsiini osakaalu suurendamine võiks solidaarse tervishoiusüsteemi olukorda lühiajaliselt leevendada, kuid tekitaks pikas perspektiivis täiendavaid probleeme. Suureneks ebavõrdsus ja tervishoiu killustatus ning töötajate erasektorisse lahkumine vähendaks ligipääsetavust riigihaiglates ja süvendaks ravijärjekordade pikkuse probleemi. Seega peaks valitsus otsima lahendust lähenedes probleemile süvitsi, mitte otsides ajutisi lahendusi olukorra leevendamiseks.

Allikad:

https://www.err.ee/1608949741/taavi-tillmann-eraraha-kaasamine-tervishoidu-on-vastuoluline-eesmark

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lisa kommentaar