Artikkel

Kaisa-Maria Oll: Tallinna ja Tartu õpetajate töötasu ebaõiglusest

Tallinnas ja Tartus tegutsevate pedagoogide töökoormuse ja palga suhte hindamisel ja võrdlemisel maapiirkondadega ilmneb tähelepanuväärne erisus. Pealinna ja Tartu koolides on valdav nähtus soovitusliku õpilaste arvuga klassist suuremaarvulisemate klasside esinemine, kui linnast väljaspool paiknevates koolides on pahatihti seis vastupidine. Siiski on just viimastes töötavate õpetajate teenistus väiksemast panusest hoolimata kõrgem. Kui jätkub pealinna õpetajate tasustamine vaid riigieelarvest ja -toetustest, on tõenäoline, et õpetajad alustavad olukorra leevendamiseks protestimist. Millest on tingitud Tallinna ja Tartu õpetajate ebaõiglane seis võrreldes teiste Eesti piirkondadega ning mis võivad olla mittereageerimise tagajärjed?

Piirkonniti erineb õpilaste arv klassi ja õpetaja kohta oluliselt ning vastavalt ka töökoormus. Kui maakoolides õpilaste arv järjest väheneb, siis Harju- ja Tartumaal on seis vastupidine, põhjustades ka linnakoolide klasside suuremaarvulisuse. 2023. aasta novembris Eesti Päevalehes Mari Muru avaldatud artiklis on väidetud USAs läbiviidud uuringule tuginedes, et klassi soovituslik õpilaste arv on 18. Artiklis on märgitud, et kui Tallinnas ja Tartus leidub klasse, milles õpib umbes 40 õpilast, siis neist linnadest väljaspool leidub hulganisti koole, kus ühe õpetaja kohta on keskmiselt kuus last. Tallinnas ja Tartus on seega õpilaste arv pedagoogi kohta oluliselt suurem kui maapiirkondades, kus õpetajad on alarakendatud. Töökoormuste vahe on märkimisväärne ja see peaks kajastuma ka palganumbris.

Tallinna-poolne õpetajate lisarahaga tasustamine linna eelarvest on võrreldes muude piirkondadega kesine. Riigieelarvest ja -toetustest õpetajatele makstavale palgale pannakse Tallinna linna eelarvest juurde vaid tühiselt väike summa lisaraha. Riigitoetusest peaks Tallinn aga olema võimeline maksma Eestis kõrgeimat palka. Saue abivallavanem ja Parempoolsete juhatuse liige Andres Kaarmann on Eesti Päevalehes 2023. aasta novembris avaldatud arvamusartiklis öelnud, et kui Tallinn maksaks oma eelarvest õpetajatele juurde mõnede Harjumaa omavalitsustega samas suurusjärgus, võiks pealinna õpetajate töötasu ulatuda juba sel aastal 2500 – 2600 euroni. Muudatust ressursside ümberjagamises oleks kindlasti võimalik läbi viia, kui linn selle prioriteediks seaks.

Valitsuse poolt haridustöötajate palgatõusu taotlevate sõnavõttude eiramine ja täitmata jäävate lubaduste andmine võib tipneda õpetajate omaalgatusliku haridusellu panustamise vähendamisega. Eeldusel, et õpetajate nõudmistele vastu ei tulda, süveneb õpetajate ametist lahkumise trend ning on väga tõenäoline, et toimuma hakkavad töökoormuse vähendamist propageerivad meeleavaldused. Näiteks leidis 10. novembril 2023. aastal aset haridustöötajate tunniajane hoiatusstreik, mis osalevate koolide näitel kujutas endast õpetajate lahkumist klassiruumist ja tööülesannete mittetäitmist kella üheksast kümneni homikul. Üks meeleavaldus pikemas perspektiivis õpitulemusi ehk ei pärsikski, küll aga omaks see efekti korduma hakates. Abituriente ootavad kevadel ees lõpueksamid ning kui tulevikus kujuneksid protestid näiteks mitmepäevasteks, langeksid sooritused oluliselt.

Võttes arvesse Eesti, eriti pealinna ja Tartu õpetajate töökoormust, on nende teenistus ebaõiglaselt väike ja olukord seega kriitiline. Mõistuspärane oleks tasustada haridustöötajaid vastavalt panusele, mis on kahtlemata suurem enamaarvuliste klassidega töötavatel õpetajatel. Neid statistikaid otsekui eirates ei ole Tallinn endiselt töötasusid prioriteediks võtnud, vastasel juhul suunataks nende parandamisse eelarvest enam raha. Olukorra eiramine ei ole aga kindlasti jätkusuutlik, sest lisaks sellele, et jätkub pedagoogide töölt lahkumine, on nende poolt aset leidnud ning juba kavandamisel järgmised streigid. Õpetajate puudus omab aga otsest mõju eksamitulemustele, mille langemine on vältimatu, kui kooliskäijatel ei ole kedagi, kes neid õpetaks.

Antud artikli avaldamist toetab Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond. Täname teid noorte ajakirjanike toetamise eest!

Lisa kommentaar